Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức thường niên (theo công văn số 2286/VP-KT ngày 07/3/2018, và công văn số 2314/VP-KT ngày 09/3/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Biên bản ghi nhớ đã được ký kết ngày 17/3/2018 giữa Ủy ban Nhân dân TP. HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM).